De Limburger

Spelvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Geluksweken” prijsvraag (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Media Groep Limburg BV, gevestigd te Sittard, Nederland, aan het adres Mercator 3 (hierna: “Organisator"). 
1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van De Limburger en Limburgs Dagblad, uitgaves van Media Groep Limburg.

2. Looptijd actie
2.1. De Actie vangt aan op 10 december 2016 en eindigt op 10 januari 2017 (hierna "Actieperiode"). Deelname vanaf 11 januari 2017 is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in Nederland.

3. Deelname 
3.1. Alle betalende abonnees van De Limburger en Limburgs Dagblad, welke in de actieperiode een proef, vast, zaterdag, zaterdagmaandag of digitaal abonnement hebben spelen automatisch mee met de Geluksweken. 
3.2. Deelname is uitgesloten voor gratis abonnees, zowel print als digitaal.
3.3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers (en inwonende partners of familie van medewerkers) van Organisator en bij de organisatie van de Actie ingeschakelde participanten ten aanzien van de betreffende spellen (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten). 
3.4. Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze spelvoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen. 

4. Prijzen 
4.1. In het kader van de Actie worden door Organisator in totaal 250 prijzen ter beschikking gesteld. Gedurende de inschrijfperiode van 10 december 2016 t/m 10 januari 2017 maakt de deelnemer kans op de prijzen (hierna: “Prijs”). Onder de deelnemers worden de prijzen verloot. Mocht de prijs om niet voorziene redenen niet beschikbaar zijn, dan behoudt Organisator het recht om deze prijs te vervangen door een gelijkwaardige Prijs.
4.2. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld. 
4.3. De prijzen worden uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. Media Groep Limburg is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs. 
4.4. Gedurende de actieperiode selecteert een onafhankelijke derde (computerprogramma) op onpartijdige wijze de winnaar van de Prijs. 
4.5. Een winnaar wordt binnen 14 dagen na eindtrekking per e-mail of brief door Organisator op de hoogte gesteld van het winnen van de Prijs. 
4.6. Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Media Groep Limburg. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer. 
4.7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Aansprakelijkheid 
5.1. Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Organisator en/of door derden te verstrekken prijzen. 
5.2. Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Organisator openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Organisator worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Organisator doen ontstaan. 
5.3. Organisator is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde Prijs. 
5.4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Organisator gelden eveneens voor door Organisator ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. 
5.5. Deelnemer vrijwaart Organisator van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.

6. Privacy 
6.1. Op deze Actie is de Privacy Policy van Media Groep Limburg van toepassing. Klik hier om deze te raadplegen.

7. Overig
7.1. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden. 
7.2. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze spelvoorwaarden kunt u per e-mail contact opnemen met Media Groep Limburg via lezersservice@delimburger.nl. Zij zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. 
7.3. Deze spelvoorwaarden zijn te raadplegen via de Website www.delimburger.nl/geluksweken
7.4. Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze spelvoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of deze spelvoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Organisator bekend worden gemaakt op de website www.delimburger.nl/geluksweken 
7.5. De winnaars zullen op verzoek van Media Groep Limburg medewerking verlenen aan promotionele activiteiten met betrekking tot het betreffende spel, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via diverse media. 
7.6. Indien één of meer bepalingen van deze spelvoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 
7.7. Op de Actie en deze spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze spelvoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
 
Versie: 2 december 2016